Algemene Voorwaarden

Corona

‎TIJDELIJK: Bovenop onze Algemene Voorwaarden zijn speciale Corona Flexible Voorwaarden van toepassing‎

‎Wijzigingen ten opzichte van onze algemene voorwaarden‎

‎ Betaling & Betalingstermijn‎

 1. ‎Indien de aanbetaling wordt gevraagd, kan ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus een tweede factuur met het resterende bedrag worden verwacht.‎
 2. Een aanbetaling is nooit meer dan 20% van het afgesproken bedrag.

Vervolg

‎Een cursus zal alleen plaatsvinden als lokale (Cantabriaanse/San Vicente de la Barquera) maatregelen ons in staat stellen om onze activiteiten op een aanvaardbare manier uit te voeren, zonder al te veel grote veranderingen.‎ ‎Minimaal twee weken voor aanvang van een cursus maken we bekend of een cursus definitief door kan gaan.‎ ‎Als we groen licht geven, zullen we ook lokale maatregelen of beperkingen aankondigen waaraan deelnemers moeten handelen, zoals het houden van een afstand van 1,5 meter.‎

‎Als coronamaatregelen of beperkingen ons niet in staat stellen om onze reis op een acceptabele manier uit te voeren, annuleren we de reis en kan iedereen die een aanbetaling heeft gedaan ervoor kiezen om de cursus opnieuw te plannen of de aanbetaling terug te ontvangen.‎

‎Onze cursussen vinden alleen plaats als we minimaal 6 deelnemers per week hebben.‎

‎Als een deelnemer persoonlijk niet in staat is om met ons mee te reizen vanwege Corona reisbeperkingen, kan de deelnemer de reis annuleren en gelden dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld (de deelnemer kan de aanbetaling verzetten of terugvorderen).‎ ‎We proberen flexibel en gemakkelijk te zijn in deze onzekere tijden.‎

‎Algemene Voorwaarden‎

Definities

 1. ‎Single Fin Surf Travel & Casa Ohana: Single Fin Surf Travel, gevestigd te Schoorl, KvK-nummer 59769351.‎
 2. ‎Deelnemer: Degene met wie Single Fin Surf Travel een overeenkomst is aangegaan.‎
 3. ‎Gezelschap: Single Fin Surf Travel en deelnemer samen.‎

‎Toepasselijkheid‎

 1. ‎Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana.‎
 2. ‎Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.‎
 3. ‎Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de deelnemer of van derden uit.‎

Prijzen

 1. ‎Alle door Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.‎
 2. ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana is te allen tijde gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, die op haar website of anderszins worden getoond, aan te passen.‎
 3. ‎Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana ten tijde van het doen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst niet konden voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.‎
 4. ‎De consument heeft het recht een overeenkomst als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.‎
 5. ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.‎
 6. ‎De consument heeft het recht de overeenkomst met Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana te ontbinden indien hij of zij het niet eens is met de prijsverhoging.‎

‎Betalingen en betalingstermijn‎

 1. ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana kan een aanbetaling van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.‎ ‎Het bedrag van de aanbetaling moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan.‎ ‎Ongeveer 6 weken voor aanvang van de cursus/dienst kan een tweede factuur met het resterende bedrag worden verwacht.‎ ‎Net als de aanbetaling; het bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.‎
 2. ‎Boekingen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus/service: het totaalbedrag dient minimaal voor aanvang van de dienst/cursus op rekening van Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana te zijn aangekomen‎.
 3. Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als finale betalingsvoorwaarden.‎ ‎Dit betekent dat indien de deelnemer het overeengekomen bedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn niet heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana de deelnemer een aanmaning dient te sturen of in verzuim te brengen.‎

‎Gevolgen van betalingsachterstand‎

‎Indien de deelnemer, nadat hem daarvan in kennis is gesteld, het van hem verlangde voorschot of de van hem verlangde reissom niet betaalt, heeft Single Fin Surf Travel en/of Casa Ohana het recht de overeenkomst met de deelnemer van rechtswege te ontbinden.‎

Water Veiligheid

‎Deelnemers aan wateractiviteiten verklaren in goede gezondheid te zijn en moeten kunnen zwemmen.‎ ‎Deelnemers dienen instructies van tourmanagers en/of coaches op te volgen.‎ ‎Surfcoaching wordt gegeven door gediplomeerde en ervaren instructeurs.‎ ‎De instructeurs hebben een EHBO certificaat en een life guard certificaat.‎ ‎Deelname aan activiteiten is op eigen risico van de deelnemers.‎ ‎Single Fin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of lichamelijk letsel tijdens de deelname aan een activiteit.‎

‎Om eventuele risico’s te dekken, is de deelnemer verantwoordelijk voor de juiste verzekeringen.‎ ‎De deelnemer moet weten dat surfen (volgens verzekeringsmaatschappijen) een ‘extreme sport’ of ‘risicosport’ is.‎

‎Annuleringsvoorwaarden‎

‎De reservering wordt als definitief beschouwd na ontvangst van de betaling van het totale bedrag per bankoverschrijving.‎ ‎Als de deelnemers annuleren (om een andere reden dan Corona gerelateerd), zijn de volgende beleidsdetails van toepassing:‎

6 weken of meer voor aanvang cursus/service: 50% van het totaalbedrag‎‎ wordt terugbetaald.‎

‎*Tussen 2 en 6 weken voor aanvang van de cursus/service: 20% van het totaalbedrag wordt terugbetaald‎.

‎*Tussen 1 en 2 weken voor aanvang van de cursus/service: 10% of het totaalbedrag wordt terugbetaald‎.

‎* Minder dan 7 dagen voor aankomst: Geen restitutie.‎

‎Het annuleren van een activiteit, excursie of verhuur tijdens de reis wordt niet terugbetaald aan de deelnemer door Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana.‎

‎Uitvoering van de overeenkomst‎

 1. ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.‎
 2. ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana heeft het recht de overeengekomen diensten (gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren.‎

‎Informatieplicht van de deelnemer‎

 1. ‎De deelnemer zal alle voor de correcte en veilige uitvoering van de overeenkomst relevante informatie, gegevens en documenten tijdig en op de gewenste wijze aan Single Fin Surf Travel ter beschikking stellen.‎ ‎Deelnemer dient in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te verkeren om deel te kunnen nemen aan de cursussen/diensten aangeboden door Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana.‎ ‎De deelnemer dient Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana te informeren over uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid (waaronder het gebruik van medicatie, drugs of alcohol) indien dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor uzelf of andere deelnemers.‎
 2. ‎De deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.‎
 3. ‎Indien de deelnemer onjuiste informatie verstrekt en dit leidt tot extra kosten voor de Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.‎

‎Intellectueel eigendom‎

 1. ‎Single Fin Surf Travel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, model- en modelrechten, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers of andere informatie, offertes, coaching programma’s/methoden, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.‎
 2. ‎Het is de deelnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te kopiëren of te laten kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Single Fin Surf Travel, noch aan derden te tonen en/of op enige andere wijze ter beschikking te stellen of te gebruiken.‎

‎Sancties‎

 1. ‎Indien de deelnemer de artikelen van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectuele eigendom schendt, dan verbeurt hij namens Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana een direct opeisbare boete van € 1000 indien de deelnemer een consument is en € 5000 indien de deelnemer een bedrijf is, voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van voornoemd bedrag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.‎
 2. Voor het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete is geen daadwerkelijke schade, voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
 3. ‎De verbeurdverklaring van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete laat de overige rechten van Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana onverlet, waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.‎

Liability

‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertragingen, mechanische storingen, weersomstandigheden, natuurlijke invloeden, ziekte of enige andere kracht waar Single Fin geen invloed op heeft.‎ ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana hebben ook het recht om een cursus/dienst te annuleren indien zich overmacht voordoet.‎ ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana is in een situatie van overmacht geen (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel heeft verkregen.‎ ‎Deelnemers kunnen aansprakelijk worden gesteld wanneer zij opzettelijk schade achterlaten aan single fin en/of Casa ‘Ohana’s materiaal of apparatuur van derden.‎ ‎Deelnemers zijn verplicht om gezond verstand, voorzichtigheid en toewijding te oefenen.‎ ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies van bagage, geld, waardevolle spullen of andere items.‎

‎Reisdocumenten‎

‎Het hebben van de juiste reisdocumenten is te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.‎ ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa Ohana kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.‎

‎Ontbinding‎

 1. ‎De deelnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Single Fin Surf Travel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming geen ontbinding rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of omdat zij van ondergeschikt belang is.‎
 2. Single Fin Surf Travel en / of Casa ‘Ohana heeft altijd het recht deelname of voortzetting van een deelnemer te weigeren indien het gedrag of de houding van de deelnemer overlast of overlast veroorzaakt voor de algemene organisatie van de reis, voor de mededeelnemers en / of werkend team. ‎Single Fin Surf Travel en/of Casa ‘Ohana kan te allen tijde zelf beslissen wanneer het nodig is om een deelnemer uit te sluiten van deelname of verdere deelname.‎ ‎In geval van uitsluiting, om welke reden dan ook, komen alle uit de uitsluiting voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.‎ Single Fin Surf Travel en / of Casa ‘Ohana heeft het recht om een ​​lijst samen te stellen met deelnemers die niet langer welkom zijn of uitgesloten zijn van alle toekomstige reizen en / of evenementdeelname.

‎Wijziging van de overeenkomst‎

‎Indien het na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan noodzakelijk blijkt de inhoud daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.‎

‎Wijzigingen in de algemene voorwaarden‎

 1. ‎Single Fin Surf Travel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.‎
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden aangebracht.
 3. Major changes in content will be discussed by Single Fin Surf Travel with the participant in advance as much as possible.
 4. Consumers are entitled to cancel the agreement in the event of a substantial change to the general terms and conditions.

Transfer of rights

 1. The participant cannot transfer its rights deferring from an agreement with Single Fin Surf Travel to third parties without the prior written consent of Single Fin Surf Travel .

Consequences of nullity or annullability

 1. If one or more provisions of these general terms and conditions prove null or annullable, this will not affect the other provisions of these terms and conditions.
 2. A provision that is null or annullable shall, in that case, be replaced by a provision that comes closest to what Single Fin Surf Travel had in mind when drafting the conditions on that issue.

Applicable law and competent court

Spanish law is exclusively applicable to all agreements between the parties.

Opgesteld op 8 maart 2021

Scroll naar top